Quy định về chấm điểm bài báo trong bảo vệ luận văn thạc sĩ

In
Thứ sáu, 28 Tháng 3 2014 17:01

Về việc chấm điểm bài báo trong bảo vệ luận văn thạc sĩ
(áp dụng cho khóa 20 và khóa 21)

Thực hiện Qui định đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM (ban hành kèm theo Quyết định số 1739/QĐ-ĐHSP-KHCN&SĐH ngày 11 tháng 11 năm 2009), Điều 56 về việc chấm và tính thêm điểm các bài báo khoa học vào điểm luận văn thạc sĩ, Hiệu Trưởng Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM hướng dẫn và qui định cụ thể như sau:

1. Các bài báo được tính điểm thêm vào điểm Luận văn.

a. Nhóm 1: các bài báo đã đăng trên các tạp chí, tạp chí khoa học có giấy phép xuất bản của Bộ Văn hóa Thông tin và Truyền thông, các tạp chí khoa học có uy tín của nước ngoài … sau khi học viên trúng tuyển Cao học;

b. Nhóm 2: các bài báo có xác nhận đã được phản biện xong và được chấp thuận đăng (có thời hạn, số báo… cụ thể) trên các tạp chí, tạp chí khoa học có giấy phép xuất bản của Bộ Văn hóa Thông tin và Truyền thông;

c. Nhóm 3: các bài báo đã hoặc được xác nhận sẽ đăng (có thời hạn cụ thể) trên Kỉ yếu của Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM.

2. Lập Hồ sơ bài báo trình Hội đồng chấm Luận văn.

a. Học viên có bài báo phải nộp bảng kê khai các bài báo và các bản sao minh chứng (trong trường hợp có nhiều bài báo, nộp các bản sao minh chứng cho bài báo tốt nhất) về Phòng SĐH cùng lúc khi nộp Luận văn. Cụ thể như sau:
•    Bản sao minh chứng cho bài báo thuộc Nhóm 1: 7 bộ, gồm:
* Bìa tạp chí, tạp chí khoa học.
* Thông tin về giấy phép xuất bản tạp chí.
* Toàn văn bài báo.
* Mục lục.
•    Bản sao minh chứng cho bài báo thuộc Nhóm 2: 7 bộ, gồm:
* Bìa tạp chí, tạp chí khoa học.
* Thông tin về giấy phép xuất bản tạp chí.
* Toàn văn bài báo.
* Giấy xác nhận của tạp chí, tạp chí khoa học sẽ đăng trong thời gian cụ thể.
•    Bản sao minh chứng cho bài báo thuộc Nhóm 3: 7 bộ, gồm:
* Toàn văn bài báo.
* Giấy xác nhận của Phòng SĐH (đã hoặc chuẩn bị đăng).

b. Phòng SĐH lập danh sách bài báo cho từng học viên, ký xác nhận, đưa vào Hồ sơ bảo vệ trình Hội đồng chấm Luận văn.

3. Chấm điểm cho các bài báo.

a. Hội đồng chấm luận văn chỉ chấm điểm các bài báo đã được Phòng SĐH xác nhận và giới thiệu trong Hồ sơ bảo vệ Luận văn của học viên, không chấm các bài báo không có trong Hồ sơ bảo vệ.

b. Căn cứ chất lượng khoa học của bài báo, các thành viên Hội đồng chấm và ghi điểm trực tiếp vào Phiếu chấm điểm Luận văn theo qui định. Điểm của bài báo (hoặc nhiều bài báo) chỉ tính 1 lần cho mỗi học viên, không quá 1 điểm cho bài báo thuộc Nhóm 1 và Nhóm 2, và không quá 0,5 điểm cho bài báo thuộc Nhóm 3.