In

Nghe mấy anh chị khóa trên nói năm tư là phải đóng học phí học phần quân sự cụ thể là một triệu hai trăm nghìn đồng điều này có chính xác hay không?

Sinh viên cần hỏi lại nguồn tin. Khoa Giáo dục Tiểu học chưa từng nghe đến điều này đối với sinh viên học đúng tiến độ. Nếu sinh viên nào đó bỏ thi, thi rớt, phải học trả nợ học phần thì sinh viên ấy phải đóng học phí cho học phần học trả nợ, kể cả Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể chất.