Tốt nghiệp loại nào thì được chọn nhiệm sở? In
Thứ năm, 25 Tháng 2 2016 11:40

Em có thắc mắc là tốt nghiệp loại nào thì được chọn nhiệm sở?

Bạn liên hệ tìm hiểu ở địa phương, thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo. Có địa phương cho ứng viên tự chọn nhiệm sở trước khi thi tuyển. Có địa phương sẽ tổ chức thi tuyển trước khi phân công nhiệm sở, và việc phân công có thể do lãnh đạo địa phương phân công sẵn hoặc cho người trúng tuyển tự chọn.