Biểu mẫu TTSP VLVH đợt đầu năm 2022 In
Thứ hai, 21 Tháng 2 2022 08:30

Biểu mẫu hồ sơ TTSP các lớp Bách nghệ K3, Bách Việt K7 (hệ vừa làm vừa học) đợt đầu năm 2022:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1G-2pQWKwTtSzrO7AuYckNJSP7F-UU3ZQ