Thông báo các Lớp trưởng đi họp In

Để triển khai các nội dung mới trong Qui chế về công tác sinh viên HKI năm học (2011-2012), Trường thông báo các Lớp trưởng đi họp theo lịch như sau:

1. 08h00 thứ 6 ngày 02/12/2011 tại Phòng họp C10.09

- Lớp trưởng khối II hệ SP

- Lớp trưởng khối IV hệ SP

2. 14h00 thứ 6 ngày 02/12/2011 tại Phòng họp C10.09

- Lớp trưởng khối III hệ SP

Khoa đề nghị các Lớp trưởng đi họp đầy đủ, đúng giờ.