Danh sách TTSP VB2, VLVH đợt tháng 10/2015 In
Thứ năm, 24 Tháng 9 2015 18:54

Danh sách các trưởng đoàn và các đoàn TTSP của các lớp VB2 K5, Quận 5 K8, Quận 9 K5, Thủ Đức K6:

http://gdth.hcmup.edu.vn/ncq/doc/ttsp2015/TongHopDS_TTSP.pdf