Lịch trực Ban Chủ nhiệm Khoa In

Ngày 14/9/2015, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM đã có Quyết định số 2105/QĐ-ĐHSP về việc bổ nhiệm lại ThS. Trần Đức Thuận giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học Trường ĐH Sư phạm TPHCM. Như vậy, Ban Chủ nhiệm Khoa Giáo dục Tiểu học hiện nay gồm: TS. Dương Minh Thành (Trưởng khoa), ThS. Trần Đức Thuận (Phó Trưởng khoa).

Lịch trực của Ban Chủ nhiệm Khoa hiện nay như sau:

  • Sáng thứ Hai: TS. Dương Minh Thành, ThS. Trần Đức Thuận
  • Chiều thứ Hai: ThS. Trần Đức Thuận
  • Sáng thứ Ba: TS. Dương Minh Thành
  • Chiều thứ Ba: ThS. Trần Đức Thuận
  • Sáng thứ Tư: ThS. Trần Đức Thuận
  • Chiều thứ Tư: TS. Dương Minh Thành
  • Sáng thứ Năm: ThS. Trần Đức Thuận
  • Chiều thứ Năm: ThS. Trần Đức Thuận
  • Sáng thứ Sáu: TS. Dương Minh Thành
  • Chiều thứ Sáu: TS. Dương Minh Thành