Lộ trình tăng học phí từ 01/12/2015 In

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí [...], ngày 14/10/2015, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM đã ban hành các Quyết định số 2401, 2402 về mức thu học phí mới từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021, áp dụng từ 01/12/2015. Theo đó, mức tăng học phí ngành GDTH sẽ tăng dần sau mỗi năm, cụ thể như sau:

1. Đào tạo Đại học, hệ vừa làm vừa học và đào tạo theo địa chỉ

 • Năm học 2015 - 2016: 7.910.000đ/năm học, 234.000đ/tín chỉ;
 • Năm học 2016 - 2017: 8.710.000đ/năm học, 258.000đ/tín chỉ;
 • Năm học 2017 - 2018: 10.360.000đ/năm học, 307.000đ/tín chỉ;
 • Năm học 2018 - 2019: 11.320.000đ/năm học, 335.000đ/tín chỉ;
 • Năm học 2019 - 2020: 13.350.000đ/năm học, 395.000đ/tín chỉ;
 • Năm học 2020 - 2021: 14.680.000đ/năm học, 434.000đ/tín chỉ.

 

2. Đào tạo Đại học, hệ chính quy ngân sách (tuyển sinh vào tháng 7 hàng năm)

 • Năm học 2015 - 2016: 180.000đ/tín chỉ (KHXH), 222.000đ/tín chỉ (KHTN, NN, GDTC, GDQP);
 • Năm học 2016 - 2017: 198.000đ/tín chỉ (KHXH), 243.000đ/tín chỉ (KHTN, NN, GDTC, GDQP);
 • Năm học 2017 - 2018: 219.000đ/tín chỉ (KHXH), 268.000đ/tín chỉ (KHTN, NN, GDTC, GDQP);
 • Năm học 2018 - 2019: 239.000đ/tín chỉ (KHXH), 296.000đ/tín chỉ (KHTN, NN, GDTC, GDQP);
 • Năm học 2019 - 2020: 263.000đ/tín chỉ (KHXH), 327.000đ/tín chỉ (KHTN, NN, GDTC, GDQP);
 • Năm học 2020 - 2021: 289.000đ/tín chỉ (KHXH), 361.000đ/tín chỉ (KHTN, NN, GDTC, GDQP).

 

3. Đào tạo Thạc sĩ, hệ chính quy

 • Năm học 2015 - 2016: 9.150.000đ/năm học (KHXH), 10.800.000đ/năm học (KHTN, NN);
 • Năm học 2016 - 2017: 10.050.000đ/năm học (KHXH), 11.850.000đ/năm học (KHTN, NN);
 • Năm học 2017 - 2018: 11.100.000đ/năm học (KHXH), 13.050.000đ/năm học (KHTN, NN);
 • Năm học 2018 - 2019: 12.150.000đ/năm học (KHXH), 14.400.000đ/năm học (KHTN, NN);
 • Năm học 2019 - 2020: 13.350.000đ/năm học (KHXH), 15.900.000đ/năm học (KHTN, NN);
 • Năm học 2020 - 2021: 14.700.000đ/năm học (KHXH), 17.550.000đ/năm học (KHTN, NN).

 

Khoa Giáo dục Tiểu học đề nghị các học viên, sinh viên đóng học phí đúng hạn để không phải đóng học phí những học kì cũ theo mức mới. Đây là nghĩa vụ và quyền lợi của người học.