Nâng cao chất lượng đội ngũ In

Ngày 22/10/2015, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước ban hành Quyết định số 46/QĐ-HĐCDGSNN về việc Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015. Theo đó, Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự có TS. Hoàng Thị Tuyết đạt tiêu chuẩn chức danh PGS ngành Giáo dục học năm 2015.

Như vậy, đội ngũ cán bộ giảng viên cơ hữu của Khoa Giáo dục Tiểu học hiện nay có 02 Phó Giáo sư, Tiến sĩ là:

1. PGS. TS. Nguyễn Thị Ly Kha, PGS ngành Ngôn ngữ học.

2. PGS. TS. Hoàng Thị Tuyết, PGS ngành Giáo dục học.