Kế hoạch TNHP các lớp chính quy (ngân sách, VB2) In

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên chính quy ngân sách và văn bằng 2 chính quy trả nợ học phần, Khoa mở bổ sung các lớp trả nợ. Các sinh viên chính quy ngân sách tự đăng ký học qua trang online.hcmup.edu.vn và các học viên văn bằng 2 chính quy đăng ký học trả nợ học phần tại Văn phòng Khoa (gặp thầy Toàn). Việc đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Khoa tiến hành sau Tết (sau 17/02/2016).

Lịch học trả nợ được đăng tải tại:

http://hcmup.edu.vn/images/stories/site_216/ngoaicq/lichhoc/2016/tkbtnhp.jpg