Website hỗ trợ TTSP đợt tháng 2 năm 2017 In

Website hỗ trợ thực tập sư phạm đợt tháng 2 đến tháng 4 năm 2017.

Hệ chính quy: http://gdth.hcmup.edu.vn/cq/ttsp/

Hệ ngoài chính quy, vừa làm vừa học, văn bằng 2: http://gdth.hcmup.edu.vn/ncq/ttsp/2017/