Chuẩn bị cho công tác THNVSP chính quy năm học 2017 - 2018 In
Khảo sát cho đợt THNVSP hệ chính quy năm học 2017 - 2018:
Sinh viên cần hoàn thành đăng kí trước 11/8/2017 để Khoa và Trường đăng kí số lượng SV TTSP theo đoàn với các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường tiểu học.