Thông báo [KHẨN] về việc nộp bổ sung bản cam kết phục vụ ngành giáo dục In

Ngày 19 tháng 5 năm 2011, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 27/CTCT HSSV thông báo về việc nộp bổ sung bản cam kết phục vụ ngành giáo dục đối với sinh viên chính quy hệ sư phạm từ khóa 33 đến khóa 36. Theo đề nghị của Trưởng Phòng Công tác Chính trị và Học sinh sinh viên, Khoa Giáo dục Tiểu học yêu cầu sinh viên chính quy các khóa 33, 34, 35, 36 xem thông báo được trích dẫn dưới đây và thực hiện theo đúng tinh thần của công văn.

"Hiện nay còn một số sinh viên các khoa trong hệ sư phạm từ khóa 33 đến khóa 36 chưa nộp bản cam kết phục vụ ngành giáo dục. Để đảm bảo công tác quản lý sinh viên được tốt, thực hiện sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, Phòng CTCT&HSSV kính đề nghị các khoa cùng phối hợp; thông báo đến các sinh viên chưa nộp bản cam kết phục vụ ngành Giáo dục, nộp bổ sung cam kết có chứng thực của địa phương về Phòng CTCT-HSSV.

Thời gian nộp Bản cam kết phục vụ ngành từ ngày 20 tháng 5 năm 2011 đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2011.

Hết hạn thông báo nếu sinh viên không nộp cam kết thì phải đóng học phí theo quy định của Trường."