Thay đổi danh sách SV K38 khoa GDTH nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2012-2013 In

Ngày 29/7/2013, trường gửi lại danh sách SV K38 khoa GDTH nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2012-2013 có sự thay đổi như sau:

STT MSSV HỌ TÊN SỐ TIỀN
1 K38.901.105 Trịnh Hoa Vân Phụng 3,150,000
2 K38.901.109 Nguyễn Ngọc Uyên Phương 3,150,000
3 K38.901.029 Trần Thanh Dư 3,150,000
4 K38.901.089 Huỳnh Thị Kim Ngọc 2,625,000
5 K38.901.123 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 2,625,000
6 K38.901.078 Trương Ngọc Linh 2,625,000
7 K38.901.086 Trần Thanh Nga 2,625,000
8 K38.901.098 Phan Ngọc Nhung 2,625,000
9 K38.901.012 Nguyễn Thị Kim Chi 2,625,000
10 K38.901.052 Phạm Thị Kim Huệ 2,625,000
11 K38.901.072 Quan Tố Liên 2,625,000
12 K38.901.090 Trần Thị Thảo Nguyên 2,625,000
13 K38.901.044 Nguyễn Thị Hiển 2,625,000
14 K38.901.151 Phùng Nguyễn Phương Trúc 2,625,000
15 K38.901.114 Nguyễn Lê Thảo Quỳnh 2,625,000
16 K38.901.040 Nguyễn Thị Hải 2,625,000

Ghi chú: So với danh sách cũ, 02 SV Nguyễn Thị Lộc (K38.901.081) và Nguyễn Trần Diễm Kiều (K38.901.064) sẽ không được nhận học bổng của học kỳ này mà thay vào đó là 2 SV Nguyễn Lê Thảo Quỳnh và Nguyễn Thị Hải.