Thông báo: Tham dự phỏng vấn học bổng AMA In

Trường thông báo lịch phỏng vấn của đại diện nhà tại trợ tổ chức Giáo dục phi chính phủ AMA Foundation đối với các bạn SV nộp hồ sơ học bổng AMA như sau:

Địa điểm: Giảng đường D

Thời gian: từ 13h00 đến 17h00, thứ 4 ngày 30/10/2013

Danh sách SV tham dự phỏng vấn:

1. K39.901.093 Đinh Thị Ngọc Nga (14h15 ->14h30)

2. K39.901.068 Diệp Mỹ Kỳ (14h15 ->14h30)

3. K39.901.157 Ngư Trung Tài (14h15 ->14h30)

4. K39.901.057 Trần Thị Kim Huệ (14h15 ->14h30)

Lưu ý: SV nào vắng mặt xem như tự ý bỏ. Nếu SV muốn thay đổi lịch phỏng vấn phải báo trước 01 ngày cho phòng CTCT&HSSV (cô Hương) và phải chờ để phỏng vấn vào cuối buổi (thời gian dự trữ của nhóm phỏng vấn từ 16h15 ->17h00).