Học phí, học bổng và trợ cấp của sinh viên cử tuyển tỉnh Bình Phước In

UBND tỉnh Bình Phước có công văn thông báo thủ tục, hồ sơ nhận học phí, học bổng và trợ cấp của SV cử tuyển của tỉnh Bình Phước. SV thuộc diện trên xem thông báo và làm thủ tục theo đúng thời hạn qui định.