Vũ Thị Ân In
Thứ năm, 03 Tháng 6 2010 00:00
Vũ Thị Ân
Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Tiến sỹ
Chức vụ cao nhất tại Khoa: Trưởng Khoa (2001-2010)
Phụ trách: Các môn Từ vựng, Ngữ âm tiếng Việt...
Ghi chú: Nghỉ hưu (2010)

 

 

I.1. Bài báo

 

 1. 2001, “Về bài thơ Tràng Giang ”, Kỷ yếu Khoa học Ngữ văn một phần tư thế kỷ, Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh và Nxb Trẻ.
 2. 2002, Đặc trưng từ vựng trong thơ Xuân Diệu trước 1945 (so sánh với giai đọan sau 1945), Hội thảo khoa học Bảo vệ và phát triển tiếng Việt trong thời kì công nghiệp hóa, hiện hóa đất nước, Hội Ngôn ngữ học TP HCM - Viện Ngôn ngữ học – Đại học KHXH & NV Thành phố Hồ Chí Minh.
 3. 2002, Lỗi về sử dụng dấu câu, (đồng tác giả) Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, số 4. Hội Ngôn ngữ học.
 4. 2002, Lỗi dùng từ của sinh viên ngành giáo dục tiểu học: Thực trạng và kiến nghị (đồng tác giả), trong Ngữ học Trẻ: Diễn đàn học tập và nghiên cứu. Hội Ngôn ngữ học Việt Nam . Hà Nội.
 5. 2002, Lỗi chính tả và lỗi dùng từ của sinh viên ngành giáo dục tiểu học: thực trạng và giải pháp (đồng tác giả), trong Thông tin Khoa học, Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh.
 6. 2002, Lỗi về từ Hán Việt và thuần Việt (đồng tác giả). Ngôn ngữ & Đời sống, số 6. Hội Ngôn ngữ học Việt Nam .
 7. 2003, Về một vài đặc trưng cơ bản trong ngôn từ của nhà thơ “Chân quê” , Thông tin khoa học số 2, ĐHSP TP. Hồ Chí Minh.
 8. 2003, Trường nghĩa của từ YÊU trong thơ Xuân Diệu (so sánh với thơ Nguyễn Bính), Ngôn ngữ, số 9 (172). Hội Ngôn ngữ học Việt Nam.
 9. 2003, Tên riêng trong thơ Xuân Diệu trước và sau 1945, Ngôn ngữ & Đời sống, số 3 (89). Hội Ngôn ngữ học Việt Nam.
 10. 2003, Đôi điều nhận xét về các yếu tố NGUYỆT - TRĂNG và TRÌ - AO trong Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi, Ngôn ngữ & Đời sống, số 11 (97). Hội Ngôn ngữ học Việt Nam .
 11. 2003, Đặc trưng từ vựng trong thơ Nguyễn Bính trước 1945 (so sánh với thơ Nguyễn Khuyến), Ngữ học Trẻ 2003 diễn đàn học tập và nghiên cứu , Hội Ngôn ngữ học Việt Nam , Hà Nội.
 12. 2003, Dạy học văn gắn liền với dạy học ngữ, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đổi mới giảng dạy ngữ văn ở trường đại học, Nxb Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.
 13. 2004, Tìm hiểu về hệ thống từ trung tâm trong thơ Hàn Mặc Tử qua các chặng đường thơ của ông, trong Tập san Khoa học XH & NV số 26-2004, Đại học KHXH & NV TP. Hồ Chí Minh.
 14. 2004, Một số đặc điểm từ ngữ trong thơ Thế Lữ trước 1945, Ngữ học Trẻ 2004 diễn đàn học tập và nghiên cứu , Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội.
 15. 2005, Kết hợp nghiên cứu khoa học của giáo viên với sinh viên khoa GDTH - Thực trạng và giải pháp. Kỉ yếu HNKH Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh.
 16. 2006, Một số nhận xét về nghĩa của từ trong Thơ Mới so với Thơ Nôm . Khoa Ngữ văn 30 năm xây dựng và phát triển. Nxb Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

II. Giáo trình

1. Ngữ nghĩa học (dùng cho GV, SV ngành GDTH), (đồng tác giả), NXB GD 2008.

2. Tiếng Việt giản yếu (đồng tác giả), NXB GD 2009.

III. Đề tài nghiên cứu

 1. 2002, Kĩ năng sử dụng tiếng Việt của sinh viên Khoa GDTH Trường ĐHSP TP. HCM (Chủ nhiệm đề tài, đề tài cấp Bộ, xếp loại Tốt). Trường ĐHSP Tp.HCM.
 2. 2005, Đặc trưng từ vựng trong Thơ Mới. (Luận án Tiến sĩ). Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
 3. 2007 Xây dựng cơ sở dữ liệu cho dạy học Tự nhiên & Xã hội ở tiểu học