Dương Lương Sơn In
Thứ ba, 01 Tháng 6 2010 16:02
Dương Lương Sơn
Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Tiến sỹ
Chức vụ cao nhất tại Khoa: Trưởng Khoa (1995-1999)
Ghi chú: Chuyển công tác (2000)