Ban chủ nhiệm Khoa qua các thời kỳ In
Ngày 04.04.1994, TS. Dương Lương Sơn được cử làm Tổ trưởng Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập Khoa Giáo dục Tiểu học theo quyết định số 107/QĐ/TCCB của Hiệu trưởng Trường ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh.
Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Trưởng ngành đào tạo giáo viên Tiểu học có trình độ đại học theo quyết định số 431/QĐ/TCCB của Hiệu trưởng Trường ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 04.10.1995, khi Khoa Giáo dục Tiểu học đã chính thức được thành lập, theo quyết định số 361/TCCB/QĐ GD-ĐT, TS. Dương Lương Sơn được bổ nhiệm làm Trưởng khoa.

BAN CHỦ NHIỆM KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

1. Từ 1995 đến 2000:
* Trưởng Khoa:
– TS. Dương Lương Sơn (1995 - 1999)
– TS. Nguyễn Văn Lộc (2000)
* Phó Trưởng Khoa
– ThS. Vũ Thị Ân (1998 - 2000)
– Cô Nguyễn Bích Ngọc (1998 - 2000)

2. Từ 2001 đến 2005
* Trưởng Khoa: TS. Vũ Thị Ân
* Phó Trưởng Khoa:
– PGS.TS. Đậu Thế Cấp

3. Từ 2005 đến 2010
* Trưởng Khoa: TS. Vũ Thị Ân
* Phó Trưởng Khoa:
– TS. Nguyễn Thị Ly Kha (từ 9/2006)

4. Từ 2010 đến 8/2015
* Trưởng Khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Ly Kha (từ 03/2010)
* Phó Trưởng Khoa:
– ThS. Hoàng Trường Giang (từ 10/2010 đến 31/10/2013 - chuyển công tác)
– ThS. Trần Đức Thuận (QĐ 1329/QĐ-ĐHSP, 09/8/2011)
– TS. Dương Minh Thành (từ 9/2014)

5. Từ 8/2015 đến nay
* Trưởng Khoa: TS. Dương Minh Thành (QĐ 1912/QĐ-ĐHSP, 25/8/2015; QĐ 1975/QĐ-ĐHSP, 21/8/2020)
* Phó Trưởng Khoa:
– ThS. Trần Đức Thuận (QĐ 2105/QĐ-ĐHSP, 14/9/2015)
– TS. Nguyễn Thị Xuân Yến (QĐ 82/QĐ-ĐHSP, 16/01/2018)
– TS. Ngô Thị Phương (QĐ 83/QĐ-ĐHSP, 16/01/2018)