Chức năng, nhiệm vụ In
Thứ năm, 03 Tháng 6 2010 00:00

Khoa Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh được thành lập tháng 6 năm 1995 (theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 2197/GD-ĐT).

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA

  • Đào tạo giáo viên tiểu học có trình độ đại học;
  • Đào tạo trình độ Thạc sĩ Giáo dục học (chuyên ngành Giáo dục học Tiểu học);
  • Tham mưu cho các cấp lãnh đạo về giáo dục ở bậc tiểu học: đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học; nội dung chương trình, sách giáo khoa, chuẩn hóa, nâng chuẩn, đánh giá,...
  • Nghiên cứu khoa học phục vụ cho các hoạt động giáo dục ở bậc tiểu học nói riêng và hoạt động nâng cao dân trí nói chung.

MỤC TIÊU

Đào tạo sinh viên, học viên có trình độ cử nhân, trình độ thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục học Tiểu học, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có sức khỏe và có năng lực giải quyết tốt các công việc thuộc lĩnh vực Giáo dục Tiểu học, phục vụ cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, đáp ứng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển.