Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo In
Thứ sáu, 12 Tháng 10 2018 09:48

Do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vào ngày 22 tháng 08 năm 2018, quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Tham khảo toàn văn tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2018

Nguồn: Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật