Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo In
Chủ nhật, 28 Tháng 2 2021 22:30

Do Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 02/02/2021, quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập

Tham khảo toàn văn tại Trang thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo