Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo In
Thứ năm, 06 Tháng 8 2020 22:48

Do Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 06/08/2020 về việc  lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Tham khảo toàn văn tại Trang thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo