Thông tư 29/2018/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo In
Thứ sáu, 28 Tháng 12 2018 10:50

Do Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 24/12/2018 về Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tao trình độ trung tấp và trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên

Tham khảo toàn văn tại Trang thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo