Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ In
Thứ ba, 09 Tháng 7 2019 23:34

Ban hành kèm theo Quyết định số 2045/QĐ-ĐHSP ngày 05/09/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Qui chế này được áp dụng từ năm học 2016-2017.

Tham khảo toàn văn qui chế này tại đây.

Tham khảo toàn văn hướng dẫn thực hiện trong qui chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ tại đây.

Nguồn: https://online.hcmue.edu.vn/