Định hướng đánh giá năng lực viết của học sinh Tiểu học In
Chủ nhật, 13 Tháng 9 2015 23:28

ĐỊNH HƯỚNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VIẾT

CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC

Lê Ngọc Tường Khanh *

Tóm tắt: Đánh giá là một trong những bước quan trọng của quá trình dạy học. Trong xu hướng chuyển biến từ nền giáo dục dựa vào kiến thức sang giáo dục theo cách tiếp cận phát triển năng lực, vấn đề đánh giá năng lực học tập được quan tâm và xem trọng hơn trước.  Bài viết đề xuất tiêu chí đánh giá năng lực viết của học sinh tiểu học (HSTH) nhằm góp phần làm cho việc đánh giá trở nên khoa học và rõ ràng hơn.

Từ khóa: đánh giá theo năng lực, đánh giá năng lực viết, năng lực viết của học sinh tiểu học.

DIRECTIONS FOR ASSESSING PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ WRITING COMPETENCE

Abstract: Assessment is one of the important steps of the teaching process. Following the trend of moving from a knowledge-based education to competence-based education, learning competence assessment has received more attention than before.  The article suggests criteria for assessing primary school students’ writing competence, making assessment more scientific and clearer.

Keywords: competence-based assessment, assessing writing competence, primary school students’ writing competence.

Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định: Phải chuyển đổi căn bản toàn bộ nền giáo dục, từ chủ yếu nhằm trang bị kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực của người học, biết vận dụng tri thức vào giải quyết những vấn đề của thực tiễn; chuyển nền giáo dục nặng về chữ nghĩa, ứng thí sang một nền giáo dục thực học, thực nghiệm [4, tr.5]. Theo tinh thần của Nghị quyết, ngành Giáo dục đang chuẩn bị cho những chuyển biến trong mục tiêu giáo dục phổ thông, cụ thể với đề án Đổi mới căn bản, toàn diện nội dung chương trình, sách giáo khoa. Một trong những mục tiêu mà Đề án muốn đạt được: chuyển từ mục tiêu truyền thụ kiến thức sang hình thành phẩm chất và năng lực cho người học [4, tr.6]. Mục tiêu này xuất phát từ yêu cầu cấp bách của đời sống xã hội: sự bùng nổ thông tin, sự phát triển nhanh chóng của khoa học kĩ thuật, quá trình hội nhập, xu hướng toàn cầu hóa…

[ … [1] ]

 


* ThS, Trường Đại học Sư phạm TPHCM

[1] Toàn văn được đăng từ trang 177 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TPHCM, số 6 (71)/2015