Thoát li sách giáo khoa trong dạy học Tự nhiên - Xã hội ở tiểu học In
Thứ hai, 14 Tháng 9 2015 15:01

THOÁT LI SÁCH GIÁO KHOA

TRONG DẠY HỌC TỰ NHIÊN - XÃ HỘI Ở TIỂU HỌC

Đỗ Thị Nga *,

Tóm tắt: Hiện nay, không ít giáo viên (GV) và các nhà quản lí giáo dục (QLGD) cho rằng sách giáo khoa (SGK) nói chung, SGK môn Tự nhiên - Xã hội (TN-XH) nói riêng, là pháp lệnh. Và vì vậy, SGK luôn được coi là một phương tiện không thể thay thế trong tất cả các bài dạy. Tuy nhiên, đối với môn TN-XH, do tính chất đặc thù của môn học, việc dạy học thoát li SGK là hoàn toàn cần thiết. Dựa trên việc phân tích mục tiêu, nội dung chương trình môn TN-XH, bài viết đề nghị một số biện pháp nhằm giúp GV và học sinh (HS) có thể dạy học thoát li SGK trong một số trường hợp cụ thể.

Từ khóa: sách giáo khoa, Tự nhiên-Xã hội, thoát li sách giáo khoa.

 

GOING BEYOND TEXTBOOKS IN TEACHING NATURAL AND SOCIAL SCIENCES
AT PRIMARY SCHOOLS

Abstract: Nowadays, a numbers of teachers and education managers consider textbooks in general and textbooks of Natural and Social Sciences in particular as ordinances. Therefore, textbooks are regarded as an irreplaceable teaching tool in most Natural and Social Sciences lessons. However, due to the special characteristics of this subject, it is highly advisable for teachers to go beyond the textbooks. Based on the analysis of the aim and curriculum of the subject, the paper presents some suggestions to help teachers and students to go beyond the textbook when teaching and learning in some particular cases.

Keywords: textbook, Natural and Social Sciences, going beyond the textbook.

Sách giáo khoa nói chung, SGK môn TN - XH nói riêng được thiết kế để chuyển tải nội dung chương trình môn học đến người học. Do tính chất đặc biệt này, SGK được nhiều GV cũng như các nhà QLGD xem là một phương tiện dạy học tốt nhất để thực hiện mục tiêu của chương trình đào tạo. Thêm vào đó, chương trình giáo dục tiểu học (TH) hiện hành của Việt Nam (chương trình sau năm 2000) thống nhất mỗi môn học chỉ dùng một bộ SGK duy nhất trên cả nước. Điều này dẫn đến một cách hiểu sai lầm: SGK là pháp lệnh. Vì vậy, rất nhiều nhà QLGD và giáo viên TH (GVTH) quan niệm rằng việc thực hiện triệt để những gì SGK hướng dẫn là công việc bắt buộc. Đối với môn TN - XH nói riêng cũng như các môn học khác nói chung, vấn đề này dẫn đến một số bất cập như sau:

[ … [†] ]

 


* ThS, Trường Đại học Sư phạm TPHCM

[†] Toàn văn được đăng từ trang 126 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TPHCM, số 6 (71)/2015