Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2017 Print
Thursday, 24 March 2016 11:01

Tải về: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2017

Mẫu 2_Phụ lục IV_Danh mục và kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia và cấp bộ đề xuất mới 2017

Mẫu 1_Phụ lục IV_Danh mục và kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia và cấp bộ chuyển tiếp năm 2017

Mẫu 1_Phụ lục III_Đề xuất dự án tăng cường năng lực nghiên cứu

Mẫu 1_Phụ lục I_Quyết định 59/2007/QĐ-BGDĐT_Phiếu đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Mẫu 2_Phụ lục III_Đề xuất dự án nâng cao chất lượng tạp chí khoa học

Mẫu 1_Phụ lục I_Thông tư 16/2012/TT-BGDĐT_Phiếu đề xuất chương trình KH&CN cấp bộ

Mẫu 1.1_Phiếu đề xuất đề tài KHCN cấp trường 2017