Thông báo Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện trong kế hoạch năm 2017 Print
Tuesday, 07 June 2016 07:33

Tải về: PDF

Danh mục tuyển chọn đề tài Bộ 2017

Mẫu 6: Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Bộ

Mẫu 7: Tiềm lực khoa học

Hướng dẫn định mức chi đề tài cấp Bộ

TT 97 về chế độ công tác phí

TTLT 55 về dự toán