CV145 - Cấp kinh phí đề tài KH&CN các cấp trong kế hoạch năm 2017 In
Thứ hai, 05 Tháng 6 2017 04:49

CV145 - Cấp kinh phí đề tài KH&CN các cấp trong kế hoạch năm 2017: PDF

Danh mục đề tài Bộ 2015: PDF

Danh mục đề tài Bộ 2016: PDF

Danh mục đề tài Bộ 2017: PDF

Danh mục đề tài Cơ sở 2016: PDF

1.Hướng dẫn thủ tục cấp kinh phí: DOC

2.Giấy đề nghị thanh toán kinh phí: XLS

Các biểu mẫu tài chính