Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2017 In
Thứ tư, 07 Tháng 6 2017 10:00

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ  cấp Trường để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2017: PDF

  • DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG ĐƯA RA TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN NĂM 2017: PDF
  • CÁC ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG NĂM 2017 KHÔNG ĐƯỢC TUYỂN CHỌN (Không đạt quá 2/3 số phiếu bầu của Hội đồng xác định danh mục): PDF