BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

BỘ PHẬN CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Ngọc Trung

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy

Phụ trách bộ phận

2

Lâm Thanh Minh

Đảng ủy viên

Ủy viên

3

Nguyễn Kỷ Trung

Đảng ủy viên

Ủy viên

4

Lê Thành Thái

Đảng ủy viên

Ủy viên

5

Nguyễn Ngọc Tài

Đảng ủy viên

Ủy viên