Xem bài viết “Đồng chí Lê Quang Đạo - Nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta”

(Nguồn: Trang tin Điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh)