Vừa qua Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 02/8/2017 về tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên trong giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh các trường học trên địa bàn thành phố thay thế cho Chỉ thị 02-CT/TU ngày 24/11/2011 của Ban Thường vụ Thành ủy.

TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY.

 

Nguồn: https://www.hcmcpv.org.vn/tu-lieu/chi-thi/chi-thi-14-ct-tu-ngay-2-thang-8-nam-2017-cua-thanh-uy-tphcm-ve-tang-cu-1491378640