TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY.

Nguồn: https://www.hcmcpv.org.vn/tu-lieu/chi-thi/chi-thi-15-ct-tu-ngay-1-thang-9-nam-2017-cua-thanh-uy-tphcm-ve-tang-cu-1491378644