ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ, TCCN

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số 180- HD/ĐU

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2016

 

HƯỚNG DẪN

Về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Thực hiện Hướng dẫn Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm TP. HCM hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt chuyên đề như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ; cấp ủy nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên; có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Xác định tầm quan trọng của sinh hoạt chuyên đề trong hoạt động của chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Các cấp ủy đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

- Các chi bộ đảm bảo thực hiện sinh hoạt chuyên đề định kỳ theo quy định. Nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên đề của chi bộ cần đổi mới phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả, thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của chi bộ, tránh hình thức.

 

 

 

II. NỘI DUNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

Căn cứ Nghị Quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2016, Đảng ủy đề xuất một số nội dung sinh hoạt chuyên đề để các chi bộ thực hiện như sau:

1. Nghiên cứu, thảo luận những nội dung và cách thức triển khai hiệu quả và thiết thực việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chi bộ.
2. Vai trò lãnh đạo, nhiệm vụ của chi bộ trong việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, cụ thể như sau:

-  Xây dựng chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đáp ứng yêu cầu mới.

-  Hoàn thiện chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra.

-  Đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá.

-  Các giải pháp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

-  Đổi mới phương thức quản lý hoạt động giáo dục - đào tạo.

3. Việc thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về “Phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng bộ và phản bác các quan điểm sai trái”.
4. Tìm hiểu, tuyên truyền các vấn đề về biển đảo, biên giới, thông tin thời sự trong và ngoài nước.
5. Giải pháp xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh: công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch cán bộ và tạo nguồn phát triển đảng viên; các biện pháp nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong cán bộ, viên chức, học viên, sinh viên thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ.
6. Các giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; vấn đề kỷ luật lao động, tinh giản, tiết kiệm biên chế, bồi dưỡng đội ngũ; thực hiện “Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và “Luật phòng, chống tham nhũng” nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính và cơ sở vật chất của nhà trường.

 

Ngoài ra, các chi bộ sử dụng các tài liệu do Đảng ủy cung cấp, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng, Sổ tay Xây đựng Đảng, Thông tin tuyên truyền…để chuẩn bị tốt các nội dung sinh hoạt chuyên đề cũng như sinh hoạt chi bộ thường kỳ.

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

3. Chi bộ xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Mỗi quý, ít nhất một lần, chi bộ cần phải tổ chức một buổi riêng để sinh hoạt chuyên đề và lựa chọn nội dung cần thiết, thiết thực và phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ làm chủ đề sinh hoạt chuyên đề. Việc chọn chuyên đề để sinh hoạt cần phải thảo luận và thông qua trong chi bộ.
4. Việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề: Bí thư chi bộ, chi ủy chuẩn bị hoặc phân công những đảng viên có khả năng, trình độ nghiên cứu đề xuất nội dung và đề cương. Chi bộ thảo luận họp bàn thống nhất nội dung cụ thể và thông qua đề cương. Đồng chí được phân công chuẩn bị nội dung chuyên đề cần nghiên cứu kỹ đề cương chuyên đề, sưu tầm, thu thập số liệu, tài liệu có liên quan để viết tham luận, chuẩn bị thảo luận trong buổi sinh hoạt chuyên đề của chi bộ.
5. Tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề: Đồng chí Bí thư thông báo trước chuyên đề, thời gian sinh hoạt và gửi bản dự thảo nội dung sinh hoạt chuyên đề cho đảng viên để nghiên cứu trước, chủ động chuẩn bị để tham gia đóng góp ý kiến trong cuộc họp. Trong buổi sinh hoạt chuyên đề, người được phân công chuẩn bị nội dung trình bày tham luận trước chi bộ, sau đó chủ trì gợi ý thảo luận; các đảng viên trong chi bộ cùng tham gia góp ý, xây dựng, đề xuất giải pháp và kết luận buổi sinh hoat.
6. Sau buổi sinh hoạt chuyên đề, người được phân công chuẩn bị nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các đảng viên, hoàn chỉnh chuyên đề. Chi bộ họp rút kinh nghiệm buổi sinh hoạt, rút ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế để buổi sau tổ chức được tốt hơn; đồng thời tham gia để hoàn chỉnh chuyên đề, thống nhất kết luận những vấn đề trong chuyên đề, có thể rút ra nghị quyết của chi bộ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy giới thiệu một số nội dung chuyên đề để các chi bộ có thể tham khảo.
2. Đảng ủy triển khai thực hiện Hướng dẫn này, đồng thời phân công các đồng chí Đảng ủy viên có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra và cùng tham dự sinh hoạt chuyên đề với chi bộ được phân công phục trách.
3. Các chi bộ phổ biến nội dung hướng dẫn trong chi bộ, thảo luận và xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của chi bộ.
4. Báo cáo kết quả sinh hoạt chuyên đề về Văn phòng Đảng ủy để tổng hợp báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ.

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị chi bộ phản ánh với đồng chí đảng ủy viên phụ trách chi bộ hoặc Văn phòng Đảng ủy.

 

TẢI VỀ TẠI ĐÂY

T/M BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

Nguyễn Thị Yến Nam