Chương trình Phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm từ năm 2011 đến năm 2020 打印
周五, 2016年 07月 29日 09:44

Ngày 13/12/2011, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định số 6290/QĐ-BGDĐT phê duyệt Chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm từ năm 2011 đến năm 2020.

Xem chi tiết tại đây.