Văn bản hợp nhất ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học 打印
周一, 2016年 10月 03日 09:26

Ngày 28/09/2016, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Xem chi tiết tại đây.