Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Imprimer
Jeudi, 06 Septembre 2018 07:04

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các đơn vị, cá nhân quan tâm, theo dõi thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm./.