Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.

Tải văn bản về