1. Biểu mẫu sử dụng trong công tác kết nạp Đảng viên mới: Tải về tại đây

 

2. Biểu mẫu sử dụng trong công tác chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị: Tải về tại đây

 

3. Biểu mẫu sử dụng trong công tác chuyển Sinh hoạt đảng cho đảng viên: Tải về tại đây