CV213 - Cấp kinh phí đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2017 - đợt 1 In
Thứ hai, 02 Tháng 7 2018 14:58

CV213 - Cấp kinh phí đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2017 - đợt 1: PDF

Danh mục đề tài Cơ sở 2017: PDF

1.Hướng dẫn thủ tục cấp kinh phí: DOC

2.Giấy đề nghị thanh toán kinh phí: XLS

Các biểu mẫu tài chính