Đổi phòng học - Đọc - Viết Nga 2 - Cô Đỗ Thị Phương Thư In
Thứ hai, 05 Tháng 3 2018 10:44

Thông báo đến các bạn sinh viên đang theo học học phần Đọc-Viết Nga 2 do cô Đỗ Thị Phương Thư phụ trách về việc điều chỉnh phòng học như sau:

-Lớp thứ 4 (tiết 6-9): phòng B213 chuyển sang B206

-Lớp thứ 5 (tiết 1-2): giữ nguyên phòng B215

Đề nghị lớp trưởng các lớp học phần thông báo đến các bạn cùng lớp để tránh vào nhầm phòng học.

Văn phòng khoa.