Đổi phòng học - Đọc - Viết Anh 4 - Cô Nguyễn Thị Thu Trang In
Thứ hai, 05 Tháng 3 2018 03:53

Thông báo đến các bạn sinh viên đang theo học học phần Đọc-Viết Anh 4 do cô Nguyễn Thị Thu Trang phụ trách về việc điều chỉnh phòng học như sau:

- Lớp chiều thứ 2: Phòng B206 chuyển sang B215
- Lớp chiều thứ 3: Phòng B306 chuyển sang B213

Đề nghị lớp trưởng các lớp học phần thông báo đến các bạn cùng lớp để tránh vào nhầm phòng học.

Văn phòng khoa.