Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2019 Print
Wednesday, 04 April 2018 08:04

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2019

Các biểu mẫu:

Mẫu 1. Đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2019

Mẫu 1. Đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về KH&CN cấp Bộ năm 2019

Mẫu 1. Phiếu đề xuất chương trình KH&CN cấp Bộ năm 2019