Kế hoạch 91 - Tổ chức Hội thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền trên mạng xã hội chương trình Perfect Student 2019

Tải Kế hoạch tại đây./.