Kế hoạch 93 - Tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm tháng 3 năm 2019 - Chủ đề "Xung kích vì Thành phố - Tình nguyện vì cộng đồng"

Tải Kế hoạch thực hiện tại đây./.