Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Trường năm 2020 In
Thứ tư, 22 Tháng 7 2020 15:53
  • Công văn số 229 v/v Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Trường năm 2020.
  • Quyết định số 1481/QĐ-ĐHSP Về việc phê duyệt Danh mục đề tài KH&CN cấp Trường để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2020.
  • Danh mục đề tài KH&CN đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2020.
  • Quyết định số 1482/QĐ-ĐHSP Về việc phê duyệt Danh mục đề tài KH&CN cấp Trường trọng điểm, đặt hàng thực hiện năm 2020.
  • Danh mục đề tài KH&CN cấp Trường đặt hàng thực hiện năm 2020.
  • Danh mục đề tài KH&CN cấp Trường trọng điểm thực hiện năm 2020.
  • Kết quả họp Hội đồng xác định các đề xuất đề tài KH&CN cấp Trường năm 2020 (không được tuyển chọn).
  • Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 01 Tháng 9 2020 15:56