Kế hoạch Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019 In
Thứ tư, 08 Tháng 5 2019 10:13

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở