InBAN LÃNH ĐẠO TỔ NGOẠI NGỮ

+ ThS. Hồ Thị Phượng

+ ThS. Nguyễn Kỳ Nam

+ ThS. Nguyễn Thị Tú

Trưởng đơn vị

Phó đơn vị

Phó đơn vị

CHI BỘ


+ ThS. Nguyễn Thị Tú

+ GV. Hà Thanh Liêm

+ ThS. Nguyễn Kỳ Nam

Bí thư Chi bộ

Phó bí thư Chi bộ
Chi ủy viên

CÔNG ĐOÀN

+ ThS. Nguyễn Kỳ Nam

+ ThS. Vũ Thu Hằng

+ ThS. Bạch Linh Trang

Chủ tịch Công đoàn

Phó chủ tịch Công đoàn

Ủy viên

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

+ ThS. Hồ Thị Phượng

+ ThS. Nguyễn Kì Nam

+ ThS. Nguyễn Thị Tú

+ ThS. Đặng Thị Hồng Hạnh

+ ThS. Lý Nhựt Thiện

+ ThS. Nguyễn Hiền Đoan Trang

+ TS. Huỳnh Công Minh Hùng

+ TS. Lê Thị Kiều Vân

 

Chủ tịch Hội đồng

Thư ký Hội đồng

Thành viên HĐ

Thành viên HĐ

Thành viên HĐ

Thành viên HĐ

Thành viên HĐ

Thành viên HĐ

Thành viên HĐ

TỔ BỘ MÔN – TIẾNG ANH

+ ThS. Lý Nhựt Thiện

+ ThS. Nguyễn Hiền Đoan Trang

Tổ trưởng tổ tiếng Anh

Tổ phó tổ tiếng Anh

TỔ BỘ MÔN – TIẾNG HOA

+ ThS. Đặng Thị Hồng Hạnh

Tổ trưởng tổ tiếng Hoa

VĂN PHÒNG